Hình ảnh bố đón con sau khi thi

Hình ảnh bố đón con sau khi thi  “ Thi có mệt không con?”  “ Con không. Con làm được hết …