Báo tường 20/11 cực sáng tạo của lớp a8k61 Bắc Duyên Hà

Quá tâm huyết 💚