Ơ kìa mẹ - thi xong rồi đắng lòng

Ơ kìa mẹ - thi xong rồi đắng lòng Cre:Pham Duy Dan Truong / Group trường người ta