Môn thi biết trước đề mà vẫn có nguy cơ "tạch"

Không qua Thể chất đời không nể =))))