Tôi đã mơ bức tranh, nên tôi đã vẽ giấc mơ - Van Gogh

Tôi đã mơ bức tranh, nên tôi đã vẽ giấc mơ - Van Gogh  I dreamed the painting, so I drew …