Tình hình 2k4 lúc này - Ôn thi đại học

Tình hình 2k4 lúc này - Ôn thi đại học Cre: Lâm cận / Group trường người ta