Máy bay tiêm kích North American P-51 Mustang

Máy bay tiêm kích North American P-51 Mustang P-51 Mustang là máy bay tiêm kích - má…