Ngày đầu tiên đi học của bạn thế nào

Ngày đầu tiên đi học của bạn thế nào  Đi học được trải nghiệm gì?  Hình ảnh các em học si…