Mang tiếng đi học ..nhưng túi không bao giờ có sách - Mang xoài

Mang tiếng đi học ..nhưng túi không bao giờ có sách - Mang xoài :(( Group Trường Người Ta