Dấu hiệu của một mùa đăng ký tín chỉ nhiều chông gai

Phím F5 kiểu: Đừng ấn nữa, em mệt rồi =)))))))