Hát về Sóng của Xuân Quỳnh - Sóng đán tan tác 2k3 rồi

Hát về Sóng của Xuân Quỳnh - Sóng đán tan tác 2k3 rồi 2003 ổn không??? Sóng đánh tan tác…