Cắt tóc cho con bản chúa hề - Ba có gương không?

Cắt tóc cho con bản chúa hề - Ba có gương không  Ủa Ba ơi có cái gương không? Con cảm thấ…