Xin cô nâng điểm mà không cho - Học sinh trường người ta

Xin cô nâng điểm mà không cho - Học sinh trường người ta.